Woensdag 12 november 2014 staat om 20:00 uur de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Het hoogste overlegorgaan binnen de vereniging waar leden, vrijwilligers, donateurs, ouders van jeugdleden en sponsors van harte voor worden uitgenodigd.hamer_vergaderingAGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VV KAAGVOGELS

Datum: Woensdag 12 november 2014
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: kantine vv Kaagvogels, Kaagstraat 1 te Kolhorn

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2013
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris 2013-2014
5. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2013-2014
6. Stichting Sportcomplex Kolhorn, voortgang handbalveld
7. Accommodatiebeleid Hollands Kroon
8. Bespreking contributie en -verhoging
9. Bestuursverkiezing, volgens rooster aftredend: geen

Benoeming nieuwe bestuursleden: het bestuur stelt voor om Marcel Zijlstra, Rob van de Kreeke en Remy van den Dungen te benoemen als nieuwe bestuursleden.

Eventuele tegenkandidaten dienen vooraf bij de secretaris te worden
bekendgemaakt en dienen te worden ondersteund door minimaal 10
leden, hetgeen blijkt uit evenzoveel handtekeningen.

10. Rondvraag
11.  Sluiting

Dagelijks bestuur vv Kaagvogels,
Secretaris P.J. Huijberts