Aankomende woensdag, 18 november, om 20:30 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Secretaris Peter Huijberts heeft belooft zijn stuk dit jaar iets in te korten, dus dat belooft alvast wat. Hieronder de agenda van de vergadering.

1.Opening
2.Notulen ledenvergadering 2014
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4.Jaarverslag penningmeester 2014-2015
5.Jaarverslag secretaris 2014-2015
6.Accommodatiebeleid gemeente Hollands Kroon
7.Vaststellen contributie met verhoging
8.Bestuursverkiezing, aftredend: Ton Schreur en Johan Veldman
Benoeming nieuwe bestuursleden: het bestuur stelt voor om
Marcel Stipriaan te benoemen als nieuw bestuurslid.
Er wordt nog een kandidaat gezocht.
Eventuele tegenkandidaten dienen vooraf bij de secretaris (mail) te worden
bekendgemaakt en dienen te worden ondersteund door minimaal 10
leden, hetgeen blijkt uit evenzoveel handtekeningen.
9. Rondvraag
10. Sluiting