Aanstaande vrijdag, 8 september 2017, wordt de algemene ledenvergadering van Kaagvogels gehouden. Dit jaar is er gekozen om dit voor aanvang van het seizoen te doen, wat wellicht beter past. Aanvang 20.00 uur in de kantine van vv Kaagvogels.

AGENDA LEDENVERGADERING Vv KAAGVOGELS

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2016
3, Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag penningmeester 2076-20t7
5. Jaarverslag secretaris 2076-2017
6. Contributie en begroting nieuw seizoen
7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Henk Konijn
Benoeming nieuwe bestuursleden: Ramon Heijnen en Pasqual Jorna.
Zij komen vanuit de commissie zaalvoetbal ons bestuur versterken
7. Rondvraag
8. Sluiting

Dagelijks bestuur vv Kaagvogels, Secretaris P.J. Huijberts